Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994041

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 17 stycznia 2018 r.
II SA/Bd 872/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sędziowie WSA: Grzegorz Saniewski (spr.), Asesor Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi N. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.