II SA/Bd 867/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380669

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2017 r. II SA/Bd 867/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2017 r. A. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...) sierpnia 2017 r., nr (...) uwzględniło w całości skargę A. K. i uchyliło zaskarżoną przez nią decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2017 r., nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza (...) (...) z dnia (...) czerwca 2017 r., nr (...) oraz przyznało skarżącej świadczenie w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad ojcem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na wezwanie Sądu wyjaśniło, że decyzja z dnia (...) sierpnia 2017 r., nr (...) jest prawomocna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie należało umorzyć.

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jednocześnie w myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie skutecznego cofnięcia skargi (pkt 1), śmierci strony (pkt 2) oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3).

Bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn", w rozumieniu art. 161 § 3 p.p.s.a., ma miejsce wówczas, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja istnieje w szczególności wówczas, gdy zaskarżony akt lub czynność z zakresu administracji publicznej zostanie pozbawiony bytu prawnego w nadzwyczajnym wewnątrzadministracyjnym postępowaniu kontrolnym (np. w wyniku stwierdzenia ich nieważności) lub w rezultacie skorzystania przez organ z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a., jak też na skutek wygaśnięcia decyzji obarczonej terminem ustawowym lub ustalonym w decyzji (por. T. Woś (w:) T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011 r., s. 793).

Wskazany wyżej przepis art. 54 § 3 p.p.s.a. umożliwia organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. W przepisie tym została zatem dopuszczona przez ustawodawcę możliwość podjęcia przez organ administracji, który wydał akt - następnie zaskarżony do sądu administracyjnego - działania w trybie tzw. autokontroli. Akt podjęty w trybie tego przepisu jest nowym aktem, wydanym w tej samej sprawie i w tym samym postępowaniu administracyjnym. Zastępuje on akt zaskarżony do sądu administracyjnego, w związku z czym przysługuje od niego nowa skarga.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, w której Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uznając argumentację skarżącej wydało w dniu z dnia (...) sierpnia 2017 r., decyzję nr (...) na mocy której uchyliło zaskarżoną przez A. K. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2017 r., nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza (...) (...) z dnia (...) czerwca 2017 r., nr (...) oraz przyznało skarżącej świadczenie w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad ojcem, co świadczy o uwzględnieniu skargi w całości. Nowa decyzja z dnia (...) sierpnia 2017 r., nie została zaskarżona do Sądu. Tym samym należało uznać, że zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, została skutecznie wyeliminowana z porządku prawnego w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. W tej sytuacji brak jest aktualnie przedmiotu zaskarżenia, co powoduje, że orzekanie przez Sąd w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego stało się bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość tę wywołało usunięcie zaskarżonej decyzji z porządku prawnego przez właściwy organ kolejną decyzją.

W tej sytuacji skoro organ po przeprowadzeniu analizy zaskarżonego rozstrzygnięcia stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie i w konsekwencji w trybie autokontroli, działając na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., uchylił zaskarżoną decyzję, to niniejsze postępowanie sądowoadministracyjne podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.