Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2557954

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 19 września 2018 r.
II SA/Bd 866/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Inspektor Sanitarny z dnia (...) czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanowił: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) września 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wpłynął wniosek (formularz PPF) H. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postępowanie z wniosku podlega umorzeniu, ponieważ jego rozpoznanie w niniejszej sprawie stało się zbędne.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał przepis art. 239 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), który stanowi, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Przedmiot niniejszej sprawy odnosi się do stwierdzenia choroby zawodowej, a więc mieści się w zakresie ww. ustawowego zwolnienia od kosztów. Strona wystąpiła o zwolnienie jej od kosztów sądowych, od których to ponoszenia jest zwolniona z mocy ustawy tak więc przyznanie stronie prawa pomocy jest bezzasadne i to niezależnie od jej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

W związku z powyższym wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy, uznać należy jako bezskuteczny i dlatego Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na podstawie art. 249a, art. 239 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 258 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.