II SA/Bd 853/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2734973

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2019 r. II SA/Bd 853/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2019 r. P. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

W odpowiedzi na skargę z dnia (...) września 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi.

W piśmie z dnia (...) października 2019 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.) Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy skarżący skutecznie cofnie skargę, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie zaś z treścią art. 60 ww. ustawy cofnięcie skargi wiąże sąd. Jedynie w sytuacjach, gdy cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie skarżący skutecznie cofnął skargę, albowiem czynność jego nie zmierza do obejścia prawa, ani też nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wada nieważności i w związku, z czym cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.