II SA/Bd 840/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3012392

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2020 r. II SA/Bd 840/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi E. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy przyznania świadczenia wychowawczego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 5 kwietnia 2016 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia pkt 3 i 4 złożonego przez niego wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF).

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia referendarz sądowy pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy wskazując, że w zakreślonym terminie do uzupełnienia wniosku (tj. do dnia 16 maja) skarżący nie przedłożył uzupełnionego formularza wniosku.

W piśmie z dnia 12 września 2016 r. skarżący zawarł sprzeciw od ww. zarządzenia oraz wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy (formularza PPF) wskazując, że uchybienie terminu nastąpiło nie wskutek jego niedbalstwa czy zaniechania, ale w związku z pogorszonym stanem zdrowia psychicznego objawiającymi się problemami pamięciowymi i trudnościami w skupieniu uwagi oraz zużywaniem większej ilości lekarstw psychotropowych zapisanych przez lekarza psychiatrę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak wynika z art. 86 i art. 97 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., zwanej w skrócie "p.p.s.a.") uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu;

2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu;

3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin (w tym przypadku wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku z 10 grudnia 2019 r.);

4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu;

5) powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2 p.p.s.a.).

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Artykuł 86 § 1 p.p.s.a. nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu sądu. Daje to sądowi możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, jakie uzna za istotne. Dodatkowo podkreślić należy, że przepis art. 87 § 2 p.p.s.a. nie zobowiązuje do "udowodnienia" przez stronę podnoszonych okoliczności, ale do ich "uprawdopodobnienia". Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej.

Analizując złożony wniosek w kontekście opisanych powyżej przesłanek Sąd uznał, że Skarżący uprawdopodobnił okoliczności, że niedochowanie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z 10 grudnia 2019 r. było przez niego niezawinione.

W niniejszej sprawie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej 19 lutego 2020 r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał z dniem 20 marca 2020 r. Skarga kasacyjna została wniesiona w dniu 21 marca 2020 r. tj. z przekroczeniem ustawowego terminu.

Jako przyczynę uchybienia terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia pełnomocnik skarżącego wskazał niemożność nadania przesyłki zawierającej skargę kasacyjną w placówkach Poczty Polskiej w dniu 20 marca tj. w ostatnim dniu terminu na złożenie skargi kasacyjnej. Pełnomocnik skarżącej podniósł, że w tym dniu placówka Poczty Polskiej w C. (miejscowość siedziby pełnomocnika skarżącej), zazwyczaj otwarta do godziny 18:00, ze względu na trwającą epidemię została zamknięta już o godz. 16:00. Wobec tego pełnomocnik udał się do T., gdzie znajduje się placówka pocztowa czynna całodobowo. Na miejscu jednakże zastał kilkudziesięcioosobową kolejkę, a do budynku poczty petenci byli wpuszczani pojedynczo. Co więcej, zgodnie z wywieszonym na drzwiach budynku Zarządzeniem Naczelnika Poczty, placówka była czynna tylko do godziny 20:00. O tej godzinie placówka faktycznie została zamknięta, a wielu oczekujących klientów, w tym pełnomocnika skarżącej, nie zostali obsłużeni.

Mając na względzie powszechnie znany fakt ograniczenia prowadzenia działalności placówek pocztowych ze względu zaistniały stan epidemii (ogłoszenie stanu epidemii nastąpiło rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491), znajdujący potwierdzenie także w informacjach podawanych na stronach internetowych (https://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow) wskazane powyżej okoliczności zdaniem Sądu uprawdopodabniają brak winy po stronie skarżącej w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, jak też spełnienie pozostałych przesłanek przywrócenia terminu - Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.