Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885011

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 października 2012 r.
II SA/Bd 827/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Brzezińska, Jerzy Bortkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 października 2012 r. sprawy ze skargi S. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.