II SA/Bd 822/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - OpenLEX

II SA/Bd 822/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650639

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2015 r. II SA/Bd 822/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ze skargi J.S., M.S., L.S.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 października 2014 r. odrzucił zażalenie M.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r., na mocy którego został odrzucony wniosek M.S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r.

W dniu 14 listopada 2014 r. M.S. wniósł zażalenie domagając się uchylenia postanowienia Sądu z dnia 22 października 2014 r. (mylnie wskazanego jako postanowienie z dnia 27 października 2014 r.).

Zarządzeniem przewodniczącego wydziału z dnia 21 listopada 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zarządzeniem z tej samej daty wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 36 odpisów zażalenia poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 8 grudnia 2014 r. Termin do uzupełnia braków formalnych zażalenia upłynął zatem z dniem 15 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Ponadto z art. 220 § 3 p.p.s.a. wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Natomiast zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać odpisy, a w przypadku wymienienia w piśmie załączników, także odpisy załączników. Jest to konieczne dla doręczenia ich uczestnikom postępowania. Liczba odpisów uzależniona jest od liczby osób uczestniczących w postępowaniu. Obowiązek dostarczenia kopii pisma ciąży na wnioskodawcy, którego wezwano do uzupełnienia braku formalnego w zakreślonym terminie i pod stosownym rygorem. Niedostarczenie kopii pisma uniemożliwia sądowi doręczenie jego uczestnikowi, który posiada uprawnienia do wypowiadania się w sprawie, również na temat stanowiska zajętego przez skarżącego w złożonym piśmie (zażaleniu). Niespełnienie warunku formalnego powoduje zatem niemożność uzyskania stanowiska innych stron, co z kolei łamie zasadę równości stron w postępowaniu przed sądem.

Zarządzeniem przewodniczącego wydziału z dnia 21 listopada 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2014 r. w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zarządzeniem z tej samej daty wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 36 odpisów zażalenia poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 8 grudnia 2015 r., zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia oraz do złożenia odpisów zażalenia upłynął w dniu 15 grudnia 2014 r. Odpisy zażalenia nie zostały złożone, a z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu wynika, że według sprawdzenia do dnia 10 lutego 2015 r. skarżący nie uiścił wpisu sądowego od zażalenia.

Z powyższych względów zażalenie należało odrzucić, na podstawie art. 220 § 3 i art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.