Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1456269

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 stycznia 2014 r.
II SA/Bd 822/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków J. S., M. S., L. S.-S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ze skargi J.S., M. S., L. S.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt II SA/Bd 822/13 oddalił skargę J. S., M. S., L. S.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Pismami nadanymi w dniu 27 grudnia 2013 r. skarżący wnieśli o sporządzenie i doręczenie im uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej jako p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Stosownie do treści art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, to jest regulacji zawartej w art. 110-115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W myśl przepisu art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

W zawiadomieniu o terminie rozprawy skarżący w pkt 3 zostali pouczeni, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 p.p.s.a.). Wyrok został ogłoszony na rozprawie w dniu 17 grudnia 2013 r. Zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie jego uzasadnienia upłynął w dniu 24 grudnia 2013 r. Skarżący pisma zawierające wnioski nadali w urzędzie pocztowym w dniu 27 grudnia 2013 r., a zatem po upływie 7-dniowego terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a.

Skarżący wraz z wnioskami o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie wnieśli o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.