Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122119

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 marca 2012 r.
II SA/Bd 8/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. i J. Z. na decyzję K. - P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. i J. Z. wnieśli skargę na decyzję K. - P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 4 stycznia 2012 r. skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...) zł oraz nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania w dniu 24 stycznia 2012 r., braki formalne skargi w wyznaczonym terminie nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki zobowiązana jest do uiszczenia koszów sądowych. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Natomiast zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest uiszczenie należnego wpisu sądowego oraz uzupełnienie innych jej braków formalnych, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia stronie wezwania do uzupełnienia tych braków.

Wobec bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlegała odrzuceniu, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.