Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
II SA/Bd 793/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.J. na decyzję (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lipca 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący wniósł zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r. oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 maja 2019 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lipca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) maja 2019 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 maja 2019 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lipca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) maja 2019 r. Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż ustawowy termin do wykonania nałożonego obowiązku upłynął w dniu (...) czerwca 2019 r. W tym terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.