Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890643

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.
II SA/Bd 751/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: podjąć na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) postępowanie sądowe w sprawie II SA/Bd 751/12, zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2012 r. na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ww. ustawy, z uwagi na podjętą uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt I OPS 5/12, wydaną w sprawie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2012 r. o sygn. akt I OSK 116/12.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.