Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006987

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 grudnia 2018 r.
II SA/Bd 750/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska.

Sędziowie WSA: Grzegorz Saniewski (spr.), Asesor Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.