Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2094914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 lipca 2016 r.
II SA/Bd 740/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w T. z dnia (...) kwietnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanowił: zwolnić od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) B. F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Uzyskuje dochód z tytułu świadczenia emerytalnego w wysokości (...) zł miesięcznie oraz z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie (...) zł rocznie. Posiada dom o powierzchni (...) m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni (...) ha. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. W formularzu podała, że jej miesięczne zobowiązania i stałe wydatki wynoszą ok. (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718 zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej skarżącej należało uznać, iż wykazała ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż wnioskodawczyni utrzymuje się z niewielkiego świadczenia emerytalnego oraz czynszu dzierżawnego w ww kwocie, które uznać należy, że w całości przeznacza na swe bieżące utrzymanie a więc nie miałaby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania.

Zatem uiszczenie kosztów przez wnioskodawczynię jest niemożliwe, gdyż nie mając środków na ich pokrycie zostałaby pozbawiona prawa do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.