Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220529

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 719/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2016 r. P. K. - dalej skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 czerwca 2016 r., skarżący został wezwany między innymi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Z uwagi na brak zwrotnego poświadczenia odbioru powyższego wezwania, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 listopada 2016 r. wezwanie wysłano ponownie.

Powyższe wezwanie zostało przesłane na adres strony skarżącej wskazany w skardze.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopercie oraz zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki wynika, że z uwagi na nieobecność adresata 24 listopada 2016 r., przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, umieszczając zawiadomienie o powyższym w oddawczej skrzynce pocztowej. Przesyłkę awizowano powtórnie 2 grudnia 2016 r. Z uwagi na to, że strona skarżąca przesyłki nie odebrała, zwrócono ją Sądowi. W związku z powyższym wezwanie pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem 8 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd.

Zdarzeniem inicjującym bieg wskazanego terminu siedmiodniowego do opłacenia wpisu sądowego od skargi jest doręczenie wezwania do jego uiszczenia adresatowi, które w niniejszej sprawie uznać należało za dokonane w dniu 4 maja 2016 r.

Wskazać również należy, że sąd administracyjny dokonuje doręczeń pism kierowanych do stron w sposób opisany w art. 65 i nast.p.p.s.a. W przypadku niemożności doręczenia stronie pisma sądowego, stosuje się doręczenie o charakterze zastępczym polegające na pozostawieniu pisma w placówce pocztowej przy jednoczesnym dwukrotnym zawiadomieniu strony o możliwości odebrania przesyłki w urzędzie pocztowym w terminie 7 dni od otrzymania takiego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dni od pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy.

W niniejszej sprawie konsekwencją zwrotu do Sądu przesyłki zawierającej zarządzenie o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego było uznanie, że zarządzenie to zostało doręczone stronie w trybie doręczenia zastępczego z upływem 14-go dnia od daty pierwszego awizowania przesyłki, tj. w dniu 8 grudnia 2016 r.

W konsekwencji Sąd uznał, że termin do uiszczenia wpisu sądowego, liczony od dnia 8 grudnia 2016 r., upłynął w dniu 15 grudnia 2016 r. Jak wynika z akt sądowych wpis nie został uzupełniony ww. terminie ani do dnia wydania przedmiotowego postanowienia.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.