Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 15 września 2008 r.
II SA/Bd 700/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 15 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wójta Gminy (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2008 r. Wójt Gminy (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...), uchylającą decyzję Wójta Gminy (...) z dnia (...) maja 2008 r. Nr (...)i przekazującą mu do ponownego rozpoznania sprawę w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stosunków wodnych na nieruchomości M. i M. B., zamieszkałych w miejscowości (...) 8, gmina (...).

W skardze podniesiony został zarzut naruszenia przez organ II instancji art. 77 k.p.a., w związku z błędnym dokonaniem ustaleń faktycznych, poprzez brak weryfikacji kwietnia 2008 r., wskazanego przez wnoszącego odwołanie od decyzji I instancji M. K., jako miesiąca, w którym doszło do zdarzeń mających istotny związek z przedmiotową sprawą (wykopanie rowów melioracyjnych na nieruchomości należącej do M. i M. B.).

Skarżący podniósł ponadto, iż połączenie spraw do wspólnego rozpoznania, następuje, na podstawie art. 62 k.p.a., w ramach uznania administracyjnego, a nie obowiązku organu, w związku z czym nie może stanowić podstawy uchylenia decyzji I instancji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze we (...) wniosło o jej odrzucenie, z uwagi na fakt, iż została ona wniesiona przez organ nie mający do tego legitymacji procesowej i w konsekwencji nie będący stroną postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych, bez rozpoznawania zawartych w niej zarzutów.

Jak stanowi przepis art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Złożona do sądu administracyjnego skarga opierać się musi na istnieniu związku pomiędzy sferą praw i obowiązków skarżącego, a zaskarżonym aktem. Innymi słowy skarżący musi mieć interes prawny w przeprowadzeniu sądowej kontroli zgodności zaskarżonego aktu lub czynności z prawem, a także interes prawny w doprowadzeniu do stanu zgodnego z obiektywnie pojętym porządkiem prawnym.

W związku z powyższym rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy wnoszący skargę Wójt Gminy (...) jest podmiotem legitymowanym do jej wniesienia, czyli czy posiada interes prawny w niniejszej sprawie.

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentuje pogląd, iż powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na mocy ustawy, czy też porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego, czy sądowoadministracyjnego. Pogląd taki wyrażony został m.in. w postanowieniu NSA z dnia 15 października 1990 r., sygn. akt SA/Wr 990/90 (LEX nr 10166) wyroku NSA z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt I OSK 521/05 (LEX nr 189858), postanowieniu NSA z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. akt I OSK 386/05 (LEX nr 194022), czy w uchwale NSA z dnia 19 maja 2003 r., sygn. akt OPS 1/03 (LEX nr 79089).

Konkludując - jednostka samorządu terytorialnego, której organ wydał decyzję w sprawie w pierwszej instancji nie ma legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego, wydaną w tejże sprawie. Organ samorządowy, w zakresie w jakim wykonuje funkcję organu administracji publicznej nie jest uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego, rozumianego, jako interes osoby prawnej. Jednostka samorządowa nie może występować raz w roli organu wydającego decyzję, a innym razem jako strona postępowania w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się załatwiana sprawa.

Powyższe, utrwalone w orzecznictwie stanowisko wskazuje, iż Wójt Gminy (...), wydający decyzję I instancji w przedmiotowej sprawie, nie posiada legitymacji do wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję wydaną w tejże sprawie w II instancji.

Z tego względu, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę, jako niedopuszczalną, odrzucił.