Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 20 listopada 2008 r.
II SA/Bd 694/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2008 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekazania wniosku według właściwości postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić R. Ł. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę (...) ((...)) złotych, tytułem poniesionych kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2008 r. R. Ł. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2008 r., Nr SKO - (...), w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie, o czym skarżąca została pouczona.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych organu zwrotnego potwierdzenia odbioru, kwestionowane postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu (...) lipca 2008 r., termin trzydziestodniowy do wniesienia skargi upływał zatem wobec niej z dniem (...)sierpnia 2008 r. Tymczasem skarga wniesiona została osobiście przez wyżej wymienioną w dniu (...) sierpnia 2008 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego do jej wniesienia.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 2 powyżej wskazanej ustawy.