Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122118

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 6 marca 2012 r.
II SA/Bd 68/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2011 r., znak: (...) w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenie opłaty z tego tytułu postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 stycznia 2012 r. (uzupełniony 27 lutego 2012 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) A.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj.: zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.

Skarżąca prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. W jej utrzymaniu partycypują siostry. Jako majątek wskazała mieszkanie o powierzchni (...) m2 oraz samochód osobowy rok produkcji (...). Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Dochód wnioskodawczyni według zeznań podatkowych PIT-37 za 2010 r. wyniósł (...) zł zaś za 2011 r. (...) zł. Ponadto podała, że okresowo zostało przyznane jej stypendium Rektora UMK w (...) oraz decyzją Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) lutego 2012 r. został przyznany dodatek mieszkaniowy na okres (...) - (...) 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, jak i ustanowienia pełnomocnika bez uszczerbku w swoim utrzymaniu.

Główną przesłanką pozytywnego rozpatrzenia wniosku było to, że skarżąca jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. W jej utrzymaniu partycypują siostry. Okresowo zostało przyznane jej stypendium Rektora UMK w (...) oraz decyzją Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) lutego 2012 r. został przyznany dodatek mieszkaniowy na okres (...) - (...) 2012 r. Wszystko to wskazuje, że znajduje się ona w trudnej sytuacji materialnej.

Zatem łączne uiszczenie kosztów sądowych przez stronę oraz ustanowienie pełnomocnika w postaci radcy prawnego jest niemożliwe, gdyż skarżąca nie mając środków na ich pokrycie zostałaby pozbawiona prawa do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącą od kosztów sądowych oraz ustanowić radcę prawnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.