Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508968

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2018 r.
II SA/Bd 679/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu (...) czerwca 2018 r. wpłynął wniosek (formularz PPF) B. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj.: zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Skarżąca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi (...) zł z tytułu wynagrodzenia za pracę. Podała, że posiada dom oraz samochód osobowy 2003 rok produkcji. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz innych przedmiotów wartościowych. We wniosku skarżąca wymieniła ciążące na niej zobowiązania i stałe wydatki, do których zaliczyła m.in. opłaty za media, środki czystości, zakup lekarstw czy wyżywienia.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu oraz ustanowić pełnomocnika w postaci adwokata. Zdaniem orzekającego skarżąca jak wyżej wskazano znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącą od kosztów sądowych oraz ustanowić adwokata.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.