Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884636

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 września 2012 r.
II SA/Bd 670/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski (spr.), Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 września 2012 r. sprawy ze skargi Ł. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie rejestracji przyczepy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.