Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859396

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 8 stycznia 2013 r.
II SA/Bd 669/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak (spr.).

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski, Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 8 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi A. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku celowego

1. oddala skargę,

2. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) na rzecz adw. S. M. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.