Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900171

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
II SA/Bd 669/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Czerwiński.

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski (spr.), Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi k.w. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie stypendium szkolnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.