Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 marca 2012 r.
II SA/Bd 66/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. P. wniosła skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 23 stycznia 2012 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania w dniu 6 lutego 2012 r., braki formalne skargi w wyznaczonym terminie nie zostały uzupełnione, ponieważ należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki zobowiązana jest do uiszczenia koszów sądowych. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest uiszczenie należnego wpisu sądowego, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia stronie wezwania do uzupełnienia tego braku formalnego skargi.

Wobec bezskutecznego upływu tego terminu skarga podlegała odrzuceniu, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.