Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817101

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
II SA/Bd 650/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sędziowie WSA: Renata Owczarzak, Jarosław Wichrowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.