II SA/Bd 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657816

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2019 r. II SA/Bd 642/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia postanawia zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) na rzecz Stowarzyszenia (...) w P. kwotę 100 (sto) złotych nienależnie uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił sprzeciw M. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 27 listopada 2018 r. Stowarzyszenie (...) w P. uiściło na rachunek bankowy tutejszego Sądu opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie II SA/Bd 642/18.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W rozpatrywanej sprawie Stowarzyszenie (...) nie było stroną ani uczestnikiem postępowania, a zatem nie było zobowiązane do uiszczania jakiejkolwiek opłaty w niniejszej sprawie. Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 225 p.p.s.a. postanowił zwrócić nienależnie uiszczoną opłatę kancelaryjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.