II SA/Bd 547/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509128

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2018 r. II SA/Bd 547/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2018 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanowił: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) czerwca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wpłynął wniosek M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postępowanie z wniosku podlega umorzeniu, ponieważ jego rozpoznanie w niniejszej sprawie stało się zbędne.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał przepis art. 239 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), który stanowi, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Przedmiot niniejszej sprawy dotyczy zasiłku celowego, a więc mieści się w zakresie ww. ustawowego zwolnienia od kosztów. Strona wystąpiła o zwolnienie jej od kosztów sądowych, od których to ponoszenia jest zwolniona z mocy ustawy tak więc przyznanie stronie prawa pomocy jest bezzasadne i to niezależnie od jej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

W związku z powyższym wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy, uznać należy jako bezskuteczny i dlatego Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na podstawie art. 249a, art. 239 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 258 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.