Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1610805

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2014 r.
II SA/Bd 514/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski.

Sędziowie WSA: Renata Owczarzak (spr.), Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 maja 2013 r. do Biura Powiatowego ARiMR we (...) wpłynął wniosek M. K. o przyznanie płatności na rok 2013. W przedmiotowym wniosku producent rolny ubiegał się o przyznanie: jednolitej płatności obszarowej (JPO) do działek rolnych o łącznej powierzchni 41,91 ha, uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) do działek rolnych o powierzchni 32,40 ha, uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) oraz płatności cukrowej.

W dniu 8 października 2013 r. w gospodarstwie rolnym producenta została przeprowadzona kontrola w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (Cross Compliance) w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ). Z przedmiotowej kontroli sporządzono raport z którego wynikało, że w przypadku pięciu sztuk bydła stwierdzone zostało naruszenie oznaczone symbolem BW 4 (posiadacze bydła nie zgłaszają faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia). M. K. nie skorzystał z możliwości zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w raporcie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu.

W wyniku rozpatrzenia wniosku strony, po uwzględnieniu ww. raportu z kontroli, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we (...) w dniu (...) r. wydał decyzję nr (...) w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na mocy której przyznał stronie płatność JPO do powierzchni stwierdzonej podczas postępowania, tj. 41,79 ha, pomniejszoną o 3% ze względu na stwierdzone w ramach kontroli CC nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania norm i wymogów. Płatność cukrowa również została pomniejszona o 3% z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania norm i wymogów. Z kolei płatność UPO została przyznana do powierzchni stwierdzonej podczas postępowania, tj. 32,28 ha. Płatność zwierzęca została przyznana zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku.

Orzekający organ wyjaśnił, iż płatność JPO i płatność cukrowa zostały zmniejszone przez organ I instancji z uwagi na zastosowanie współczynnika korygującego w związku z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określony systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. U. L. 30 z 31 stycznia 2009 r., str. 16, z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów art. 79 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.Urz.UE.L 316 z 2 grudnia 2009 r., str. 1 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe, organ zwrócił uwagę, że w dniu 8 października 2013 r. została przeprowadzona w gospodarstwie kontrola, czego potwierdzeniem jest raport z czynności kontrolnych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (nr raportu IW:(...)). W jej wyniku zostały stwierdzone poniższe nieprawidłowości:

* BW 4.1 - Stwierdzono brak zgłaszania faktu urodzenia śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wymaganym terminie (7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia). Zgodnie z raportem z czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 5 sztuk bydła rolnik nie dopilnował zgłoszenia zdarzenia do ARiMR w ciągu 7 dni, licząc od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434 z późn. zm.) i art. 71 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009 określono procentową wielkość zmniejszenia kwoty płatności, wynoszącą 3,00%. W związku z powyższym należna kwota płatności została pomniejszona o kwotę w wysokości 1.018,87 zł

Ponadto Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we (...) przyznając wnioskodawcy uzupełniającą płatność obszarową do powierzchni grupy upraw podstawowych i płatność zwierzęcą zastosował zmniejszenie przedmiotowej płatności zgodnie z art. 1 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji z dnia (...) r. zatwierdzającej przyznanie przejściowego wsparcia krajowego w Polsce za rok 2013.

W odwołaniu od powyższej decyzji M. K. nie zgodził się ze zmniejszeniem płatności JPO z uwagi na fakt, iż stały odbiorca bydła zobowiązał się do zgłoszenia w ustawowym terminie odebranych sztuk do Agencji. Strona podniosła, że podpisała karty przemieszczeń sprzedanych sztuk, a odbiorca zgłosił je jeden dzień po ustawowym terminie. Ponadto odwołujący się oświadczył, że taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy; dotychczas Agencja nie miała wobec niego żadnych zastrzeżeń, a pomniejszenie płatności jest dla niego krzywdzące, szczególnie przy obecnych cenach żywca. Do odwołania strona dołączyła kopię faktury VAT Nr (...) r.

Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) po rozpatrzeniu odwołania, decyzją nr (...) o orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że w dniu 8 października 2013 r. gospodarstwo rolne odwołującego zostało poddane kontroli w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) przez Inspekcję Weterynaryjną. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości polegające na nie zgłaszaniu faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia, dlatego też zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434 z późn. zm.) stwierdzonemu w toku kontroli na miejscu naruszeniu wymogów w raporcie z czynności kontrolnych, przypisana została liczba punktów w ramach oceny wagi wykrytych naruszeń w zakresie zasięgu, dotkliwości i trwałości. Suma liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności wyniosła 11.

Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w (...) wskazał, iż zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.Urz.UE.L 316 z 2 grudnia 2009 r., str. 1, z późn. zm.) w przypadku, gdy stwierdzona w gospodarstwie rolnym niezgodność wynika z zaniedbania rolnika, stosuje się pomniejszenie każdej kwoty płatności bezpośrednich, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec co do zasady w wysokości 3% całkowitej kwoty płatności. Na podstawie oceny zawartej w raporcie z kontroli na miejscu, istnieje możliwość zastosowania sankcji w wysokości 1% lub 5% całkowitej kwoty płatności. Z uwagi na sumę liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności, procent sankcji za niespełnienie wymogu BW 4 wyniósł 3%.

Odnosząc się do zarzutu odwołującego, iż niezgodności dotyczące 5 sztuk bydła powstały nie z jego winy, lecz z powodu zaniedbań podmiotu kupującego, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w (...) stwierdził, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego - bydła, zgłasza kierownikowi biura informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 1760/2000 w terminie 7 dni i powyższy obowiązek jest niezależny od formy zgłoszenia, jaką zastosują rolnicy - zgłoszenie jednopodpisowe albo dwupodpisowe, bowiem obowiązujące przepisy pozostawiają rolnikom swobodę wyboru rodzaju dokumentu; jeżeli rolnicy korzystają z druku dwupodpisowego (podpisanie przez dwie osoby - doręczenie Agencji przez jedną z nich) osoba mająca dostarczyć dokument do Agencji działa w charakterze pełnomocnika drugiej strony-nawet mimo braku sformalizowania stosunku pełnomocnictwa. W takim przypadku działanie pełnomocnika rzutuje na sytuację prawną mocodawcy i w zakresie w jakim pełnomocnik występuje w imieniu mocodawcy, uchybienie przez pełnomocnika określonemu obowiązkowi oznacza uchybienie obowiązkowi przez mocodawcę.

Zdaniem organu II instancji okoliczność, że strony transakcji dotyczącej określonego zwierzęcia uzgodniły między sobą, że zgłoszenie dostarczy do Agencji jedna z nich, nie zwalnia drugiej strony z odpowiedzialności za dotrzymanie siedmiodniowego terminu.

W skardze do sądu M. K. wniósł o uchylenie decyzji organu odwoławczego w zaskarżonej części oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji; orzeczenie, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu w zaskarżonej części do czasu uprawomocnienia się orzeczenia oraz o zasądzenie od organu administracji na rzecz skarżącego kosztów postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym według norm przepisanych, zaskarżonej decyzji zarzucając:

* naruszenie art. 71 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. poprzez błędne zastosowanie powyższego przepisu i bezpodstawne przyjęcie, iż ujawniona w trakcie kontroli niezgodności wynika z zaniedbań skarżącego, jako rolnika, a nie z zaniedbań odbiorcy zwierząt, który zobowiązał się powiadomić Agencję o dokonanym przemieszczeniu.

Skarżący wyjaśnił, iż przy dostawie zwierząt podpisał kartę przemieszczenia i uzgodnił z odbiorcą, iż to odbiorca zawiadomi Agencję o dokonanym przemieszczeniu. Do takiego zawiadomienia odbiorca zobowiązał się wobec skarżącego i było to wypróbowaną praktyką w ich stałych kontaktach handlowych. Odbiorca zajmuje się profesjonalnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skupem zwierząt i znane mu są procedury i obowiązki związane z dokonywaniem ich przemieszczeń. W ocenie skarżącego jest rzeczą bezsporną, że winę za uchybienie terminowi ponosi wyłącznie odbiorca, który tę okoliczność przyznał wobec organów kontrolnych oraz wnioskował, aby konsekwencjami zaniedbań nie obciążać skarżącego, jako rolnika.

Zdaniem skarżącego, w tym stanie rzeczy niezasadne jest przypisywanie zaniedbania obowiązków zgłoszenia skoro powierzył wykonanie tego obowiązku profesjonalnemu podmiotowi. Nie można zatem przypisywać skarżącemu winy w wyborze osoby, która zobowiązała się dokonać zgłoszenia, nie można uznać postępowania skarżącego za naganne. W jego ocenie stosowanie "dwupodpisowego" dokumentu zgłoszenia ma uprościć procedurę i umożliwić zgłoszenie przez jedną z osób, pomiędzy którymi następuje przemieszczenie zwierzęcia, co ma zwłaszcza znaczenie przy obrocie zwierzętami pomiędzy rolnikiem i profesjonalnymi firmami skupowymi, dlatego niezasadne jest obciążanie rolnika skutkami zaniedbań osoby prowadzącej skup zwierząt, która zobowiązana była dokonać powiadomienia, zwłaszcza, kiedy skupujący sam przyznaje, iż tego zobowiązania należycie nie wykonał.

Zdaniem skarżącego w niniejszej sprawie zastosowano niezasadną kumulację odpowiedzialności, tymbardziej, że uchybienie terminu było niewielkie bo wynosiło zaledwie jeden dzień i nie zagrażało bezpieczeństwu obrotu zwierzętami w aspekcie weterynaryjnym.

W odpowiedzi na skargę organ, nie znajdując podstaw do jej uwzględnienia, wniósł o jej oddalenie wskazując, że po ponownej analizie akt sprawy nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji, ponieważ została ona podjęta zgodnie ze stanem faktycznym oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej m.in. poprzez orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne - zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 stycznia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. (zwana dalej p.p.s.a.). Kontrola zaskarżonej decyzji dokonywana jest zarówno co do zgodności z prawem materialnym jak i co do zachowania przy jej wydaniu przepisów postępowania procesowego. Ponadto przy kontroli legalności decyzji Sąd bierze pod uwagę prawo wspólnotowe.

Podstawę materialnoprawną rozpoznania przez sąd skargi na decyzje organów Agencji przyznające płatności bezpośrednie po rozpoznaniu wniosku o przyznanie płatności na rok 2013, pomniejszone ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, stanowiły następujące przepisy:

1.

art. 71 ust. 1, 79 ust. 2 rozporządzenia komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. WE L 316/65 z 2 grudnia 2009 r., z późn. zm.),

2.

art. 7 i 10a w zw. z art. 132, art. 11 oraz art. 23, 24 rozporządzenia rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. WE L 30 z 31 stycznia 2009 r.)

3.

art. 7 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach bezpośrednich w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2007 r. Nr 170, poz. 1051).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach bezpośrednich w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (art. 31a) skarżący został wytypowany do kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 8 października 2013 r. czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości polegające na nie zgłaszaniu faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia, dlatego też zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434 z późn. zm.) stwierdzonemu w toku kontroli na miejscu naruszeniu wymogów w raporcie z czynności kontrolnych, przypisana została liczba punktów w ramach oceny wagi wykrytych naruszeń w zakresie zasięgu, dotkliwości i trwałości. Suma liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności wyniosła 11.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości nie były przez skarżącego kwestionowane, dlatego słuszne jest stanowisko orzekających w sprawie organów, iż działając na podstawie cyt. wyżej rozporządzenia oraz art. 71 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009, należało określić procentową wielkość zmniejszenia kwoty płatności, która w niniejszym przypadku wyniosła 3,00% w związku z czym należna kwota płatności została pomniejszona o kwotę w wysokości 1 018,87 zł. Zgodnie bowiem z cytowanym art. 71 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.Urz.UE.L 316 z 2 grudnia 2009 r., str. 1, z późn. zm.) w przypadku, gdy stwierdzona w gospodarstwie rolnym niezgodność wynika z zaniedbania rolnika, stosuje się pomniejszenie każdej kwoty płatności bezpośrednich, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec co do zasady w wysokości 3% całkowitej kwoty płatności. Na podstawie oceny zawartej w raporcie z kontroli na miejscu, istnieje możliwość zastosowania sankcji w wysokości 1% lub 5% całkowitej kwoty płatności.

Należy przy tym podkreślić, iż stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura (w przypadku bydła - w terminie 7 dni) informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 820/97 (Dz.Urz.UE.L.2000.204.1 R). Zgodnie z art. 7 ust. 1 tiret drugie ww. rozporządzenia informacjami tymi są informacje dotyczące przemieszczania do gospodarstwa i z niego oraz wszelkie urodzenia i śmierci zwierząt w gospodarstwie. Zatem to na posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego (bydła) spoczywa obowiązek niezwłocznego (w terminie 7 dni) zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego ARiMR faktu przemieszczenia oznaczonych sztuk bydła (por. wyrok NSA z 10 września 2013 r., sygn. akt II GSK 712/12).

Rację ma organ administracji, iż w przypadku zmiany posiadacza zwierzęcia obowiązek dokonania zgłoszenia spoczywa zarówno na dotychczasowym posiadaczu (w zakresie przemieszczenia z hodowli) jak i na nowym posiadaczu (w zakresie przemieszczenia do hodowli). Powyższy obowiązek jest niezależny od formy zgłoszenia, jaką zastosują rolnicy - zgłoszenie jednopodpisowe albo dwupodpisowe, gdyż obowiązujące przepisy pozostawiają rolnikom na swobodę wyboru rodzaju dokumentu. Jeżeli rolnicy korzystają z druku dwupodpisowego (podpisanie przez dwie osoby - doręczenie Agencji przez jedną z nich), to osoba mająca dostarczyć dokument do Agencji działa w charakterze quasi pełnomocnika drugiej strony - nawet pomimo braku sformalizowanego stosunku pełnomocnictwa. W takim przypadku skutki działania pełnomocnika wpływają na sytuację prawną mocodawcy. Okoliczność, że strony transakcji dotyczącej konkretnego zwierzęcia uzgodniły między sobą, że zgłoszenie dostarczy do Agencji jedna z nich, nie zwalnia drugiej strony (beneficjenta płatności) z odpowiedzialności za dotrzymanie siedmiodniowego terminu. Z tych względów uchybienie przez jedną ze stron transakcji terminowi zgłoszenia przemieszczenia zwierzęcia stanowi niezgodność w rozumieniu przepisów o wzajemnej zgodności w odniesieniu do obu stron transakcji i z uwagi na brak możliwości stopniowania elementu zawinienia dla celów przypisania odpowiedzialności w prawie administracyjnym, nie jest możliwe podważanie zasadności zastosowanych w sprawie przepisów materialnoprawnych w odniesieniu do przyznania płatności określonemu beneficjentowi, który dopuścił się wykazanego przez organy uchybienia.

Reasumując podkreślić należy, że w system przyznania płatności wpisany jest system kontroli prawidłowości przyznawanej pomocy, odwołujący się m.in. do systemu identyfikacji i rejestracji producentów, gruntów oraz inwentarza. Powoduje to konieczność wypełniania przez ubiegających się o pomoc rolników z obowiązków jakie wynikają z ustalonych zasad dotyczących kontroli wniosków pomocowych.

W ocenie Sądu dokonana przez organy interpretacja ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzaju roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, kładąca nacisk na to, że obowiązek kontroli liczebności posiadanego stada i zgłaszania ewentualnych przemieszczeń w stadzie musi być rezultatem działań rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności, jako posiadacza stada, jest prawidłowa.

Z powyższych względów, wobec stwierdzenia, że w sprawie nie zostały naruszone przepisy postępowania, ani też przepisy prawa materialnego, skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a. należało oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.