II SA/Bd 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2496801

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. II SA/Bd 458/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. na postanowienie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2017 r., nr (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy ogrodzenia postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz strony skarżącej kwotę (...) (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2018 r. K. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2017 r., nr (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy ogrodzenia.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) kwietnia 2018 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, poprzez nadesłanie odpisu skargi wraz z załącznikami. Jednocześnie pouczono skarżącego, iż nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ponadto strona skarżąca na podstawie odrębnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z tego samego dnia została zobowiązana do uiszczenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi wpisu sądowego w kwocie (...) zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (...) grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Wezwanie do usunięcia braków oraz zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostały doręczone stronie skarżącej w dniu (...) kwietnia 2018 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący uzupełnił braki formalne skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi i niektórych załączników. W przepisanym terminie skarżący uiścił wymagany wpis sądowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślić należy, że postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. Skarga zaś, stosownie do dyspozycji art. 57 § 1 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), zwanej dalej jako "p.p.s.a.", musi odpowiadać wymaganiom ogólnym przewidzianym dla wszystkich pism procesowych oraz zawierać dodatkowe elementy określone w tym przepisie.

Jednym z wymogów dotyczącym wszystkich pism procesowych, przewidzianym w art. 47 § 1 p.p.s.a., jest konieczność dołączenia do pisma jego odpisów - celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania. W tym miejscu zauważyć trzeba, iż co prawda zgodnie z art. 32 p.p.s.a., w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, to jednak stosownie do treści art. 33 § 1 p.p.s.a. uczestnikiem postępowania na prawach strony jest także osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Ponadto art. 12 p.p.s.a. stanowi, iż ilekroć w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest mowa o stronie, należy przez to rozumieć także uczestnika postępowania.

Mając powyższe na uwadze Sąd przyjął, że stroną postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie - oprócz skarżącego oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - jest S. M. ul. (...) w C.

Z uwagi na ustalenie, iż skarżący nie przedłożył dodatkowego odpisu swojej skargi z dnia (...) marca 2018 r. wraz z jej załącznikami Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych złożonej skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi wraz z załącznikami, celem doręczenia uczestnikowi postępowania.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Skarżący, pomimo prawidłowego pouczenia o wyżej wskazanych konsekwencjach, nie zastosował się do wezwania Sądu. Wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) kwietnia 2018 r. Zatem ostatnim dniem, w którym skarżący powinien wywiązać się z nałożonych obowiązków był dzień (...) maja 2018 r.

Z dokonanych przez Sąd ustaleń wynika, że pomimo upływu zakreślonego 7-dniowego terminu, skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi zgodnie z wezwaniem. Wprawdzie przy piśmie z dnia (...) maja 2018 r. skarżący nadesłał odpis skargi, jednakże nie nadesłał odpisów wszystkich załączników załączonych do skargi. W przesłanym pliku dokumentów brak jest pisma H. i K. R. z dnia (...) października 2010 r. stanowiącego załącznik do skargi z dnia (...) marca 2018 r. (karta nr (...) akt sądowych).

Z tych względów należało orzec jak w sentencji, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.