II SA/Bd 437/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3057095

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2020 r. II SA/Bd 437/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 25 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2020 r., nr (...) w przedmiocie wydania prawa jazdy postanawia na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

R. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2020 r., nr (...) w przedmiocie wydania prawa jazdy.

W toku postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy powziął wiadomość, że skarżący R. K. zmarł. Informacja ta potwierdzona została odpisem skróconego aktu zgonu wystawionym przez Urząd Stanu Cywilnego (...), z którego wynika, że strona zmarła w dniu 26 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż przedmiotem zaskarżenia jest decyzja w sprawie odmowy wydania prawa jazdy. Sprawa ta jest ściśle związana z osobą, której dotyczy. Skoro zatem przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego R. K. to oznacza, iż postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 i § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.