II SA/Bd 434/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2546720

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 września 2018 r. II SA/Bd 434/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2018 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2018 r. M. Ś. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2018 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 kwietnia 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczone zostało skutecznie skarżącej w dniu (...) kwietnia 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 10 sądowych).

Termin na uiszczenie wpisu sądowego od skargi upłynął w dniu (...) kwietnia 2018 r. jednakże we wskazanym powyżej terminie skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 kwietnia 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł, wskazując jednocześnie na siedmiodniowy termin, w którym obowiązek ten winien zostać wykonany, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone stronie skarżącej w dniu (...) kwietnia 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. - 10 akt sądowych). Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż ustawowy termin do wykonania nałożonego obowiązku upłynął w dniu (...) kwietnia 2018 r. W tym terminie strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.