II SA/Bd 422/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499531

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2018 r. II SA/Bd 422/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę (...) ((...)) złotych, tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lutego 2018 r. D. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, doręczonej pełnomocnikowi skarżącego - G. G. w dniu (...) stycznia 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych).

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) wniósł o jej odrzucenie wskazując, że skarżący wniósł skargę z uchybieniem 30-dniowego terminu.

Na podstawie zarządzenia Sędziego WSA z (...) kwietnia 2018 r. skarżący został wezwany do wykazania w terminie 7 dni, że skargę złożył w ustawowym terminie 30 dni od dnia dręczenia mu zaskarżonej decyzji Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący przedłożył wydruk z informatycznego systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek Poczty Polskiej, z którego wynika, że dniem doręczenia przesyłki był dzień 23 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Dochowanie tego terminu jest jednym z warunków skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

Nadto na skutek nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., termin o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem skargi (art. 53 § 4 p.p.s.a.).

Na gruncie niniejszej sprawy powstała rozbieżność pomiędzy wskazaną w skardze datą doręczenia skarżącemu przesyłki zawierającej zaskarżoną decyzję, a uwidocznioną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru datą jej doręczenia. Organ stoi na stanowisku, że objęta skargą decyzja została w sposób skuteczny doręczona stronie 22 stycznia 2018 r.

W piśmie wyjaśniającym z dnia (...) maja 2018 r. skarżący wskazuje natomiast, iż zaskarżona decyzja została doręczona 23 stycznia 2018 r. przedkładając wydruk z informatycznego systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek Poczty Polskiej. Załączone do akt sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru zaskarżonej decyzji przeczy temu oświadczeniu, bowiem wskazuje jako datę doręczenia 22 stycznia 2018 r.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 40 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), jeżeli strona w postępowaniu administracyjnym ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

W ocenie Sądu podzielić należy stanowisko organu, iż zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 22 stycznia 2018 r. Okoliczność tę potwierdza bowiem załączone do akt sprawy zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłki (nr ((...) zawierającej zaskarżoną decyzję G. G. (opatrzone datownikiem "22 stycznia 2018 r." i podpisem osoby uprawnionej oraz u dołu z taka sama data podpisem doręczyciela). Podkreślenia wymaga, że zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem osoby odbierającej pismo stanowi dowód doręczenia, ma przy tym status dokumentu urzędowego. Dokument urzędowy, jeśli jest sporządzony w przepisanej formie przez uprawniony do tego podmiot, stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Korzysta on zatem z domniemania prawdziwości (autentyczności) i zgodności z prawdą tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone (art. 76 k.p.a.). Domniemanie to może być obalone, jednakże podejmując taką próbę należy mieć na względzie, że na stronie spoczywa obowiązek przedstawienia wiarygodnych środków dowodowych. W praktyce orzeczniczej nie budzi wątpliwości, że ciężar obalenia domniemania doręczenia przesyłki ciąży na stronie skarżącej. Jednym ze sposób obalenia tego domniemania jest skuteczne przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego (por. postanowienia NSA: z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II OZ 811/12 i z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt II FZ 857/15).

W rozpoznawanej sprawie skarżący domniemania tego obalić nie zdołał. Obalenie domniemania skutecznego doręczenia przesyłki może być przeprowadzone na skutek procedury reklamacyjnej, określonej w art. 92 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.; postanowienie NSA z 27 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 2225/13; wyrok NSA z 12 maja 2006 r., sygn. akt II FSK 709/05, akceptowane przez M. Jagielską, A. Wiktorowską, P. Wajdę w: red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, C.H. Beck 2015 r., s. 428, nb 9), a nie poprzez przedłożenie wydruku z informatycznego systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek Poczty Polskiej, który nie stanowi dokumentu urzędowego.

Wobec powyższego Sąd uznał, że zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 22 stycznia 2018 r., zaś skarga opatrzona datą (...) lutego 2018 r. nadana w polskiej placówki pocztowej operatora publicznego w dniu 22 lutego 2018 r. wniesiona została z uchybieniem ustawowego terminu, który bezskutecznie upłynął z dniem 21 lutego 2018 r. i nie został przywrócony.

Z powyższych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie z urzędu uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.