II SA/Bd 388/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994372

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. II SA/Bd 388/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 25 września 2018 r. PROTOKÓŁ ROZPRAWY Przewodniczący Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, Sędzia WSA na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawę, Renata Owczarzak (spr.) ze skargi I.S., Sędziowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), Sędzia WSA z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...), Joanna Brzezińska w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, Sędzia WSA, Anna Klotz, Protokolant, Starszy sekretarz sądowy, Jakub Jagodziński, Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 9:05. Po wywołaniu sprawy stawili się: - w imieniu skarżącej pełnomocnik aplikant adwokacki P.R., która składa upoważnienie adwokat k.k., - za organ administracji nikt się nie stawił, o terminie zawiadomieni prawidłowo, - uczestnicy nie stawili się, o terminie zawiadomieni prawidłowo. Sąd postanowił: 1. na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć sprawy toczące się pod sygnaturą II SA/Bd 388/18 i II SA/Bd 385/18 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia, 2. połączone sprawy prowadzić pod sygnaturą II SA/Bd 385/18, 3. odpis protokołu dołączyć do akt sprawy sygn. II SA/Bd 385/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.