Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724032

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 24 lipca 2019 r.
II SA/Bd 386/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Tyliński.

Sędziowie WSA: Renata Owczarzak (spr.), Asesor Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2019 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. w (...) na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem nr (...) z dnia (...) września 2018 r. Naczelnik K.-P. Urzędu Celno-Skarbowego w T. wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na automatach: H. F., typ video, oznaczonym nr (...)/ (...), T., typ video, oznaczonym nr (...)/VGT, E., typ video, oznaczonym nr (...)/VGE, H. F., typ video, oznaczonym nr (...)/VGH, (...), typ video, oznaczonym nr (...)/VGT oraz (...), typ video, oznaczonym nr (...)/VGE wobec Q. B.

Postanowieniem z dnia (...) września 2018 r., Nr (...) organ wezwał o uzupełnienie braków, podobnie oznaczając ostatni automat.

Postanowieniem z dnia (...) października 2018 r., nr (...), wyznaczył termin do wypowiedzenia się w sprawie, również błędnie oznaczając ostatni automat.

Postanowieniem z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) organ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, popełniając ten sam błąd.

Następnie w dniu (...) grudnia 2018 r. Naczelnik K.-P. Urzędu Celno-Skarbowego w T. postanowieniem numer (...). 1.4246.38.2018.13 wydanym na podstawie art. 215 § 1 i § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniach z dnia (...) września 2018 r., numer (...) i (...), z dnia (...) października 2018 r., nr (...) i z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...), wskazując, że błędnie podano nazwę automatu (...) oraz literowe oznaczenie identyfikacyjne w numerze seryjnym tego automatu (...), zamiast prawidłowe H. F. oznaczenie w numerze seryjnym (...) - prawidłowe oznaczenie automatu winno być H. F. oznaczenie w numerze seryjnym (...).

W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik wniósł o jego uchylenie w całości i umorzenie postępowania w zakresie urządzenia wskazanego w orzeczeniu.

Postanowieniu zarzucono naruszenie przepisu art. 215 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa poprzez błędną jego wykładnię, wskutek czego organ I instancji bezprawnie zmienił zakres przedmiotowy postępowania.

Skarżący uznał, że zmiana nazwy jest nieuprawniona, wadliwa, jak też nie znajduje podstawy prawnej. Prawidłowe oznaczenie urządzenia w ocenie skarżącej to nie tylko nic nie znacząca nazwa, lecz swoiste określenie takich cech, jak rodzaj produktu, czy oprogramowania, a nazwa rodzajowa stanowi integralną nomenklaturę nieodłącznie związaną z prawidłową jego identyfikacją.

Skarżąca wskazała również, że w dniu (...) listopada 2017 r. w lokalu znajdowało się urządzenie H. F. (...) (...), nie zaś H. F. (...), dlatego jej zdaniem nie jest sprostowaniem oczywistej omyłki taka korekta jakiej próbuje dokonać organ, tj. wymienne używanie nazwy dwóch rodzajowo odrębnych produktów i traktowanie ich jako tożsame.

Postanowieniem z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika K.-P. Urzędu Celno-Skarbowego w T. nr (...) z dnia (...) grudnia 2018 r.

Organ odwoławczy uzasadniając wydane orzeczenie podniósł, iż w przedmiotowej sprawie podstawą wszczęcia i prowadzenia postępowania w przedmiocie kary pieniężnej jest protokół z kontroli celno-skarbowej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych oraz posiadania automatów do gier hazardowych numer (...) z dnia (...) listopada 2017 r., z którego wynika, iż w dniu (...) listopada 2017 r. w lokalu w T. przy ul. (...) funkcjonariusze służby celno-skarbowej zabezpieczyli w trakcie czynności automat H. F. oznaczony numerem (...).

Ponadto organ odwoławczy zwrócił uwagę, że w czasie postępowania pełnomocnicy składali pisma, w których nie powoływali się na poszczególne nazwy, lecz na urządzenia logiczne typu Vision oraz na ich numery identyfikujące (np. (...), przy czym podkreślono, że numer urządzenia jest prawidłowy, pozwalający na dokonanie jego identyfikacji, co strona skutecznie podkreślała w pismach.

W ocenie organu II instancji błędna nazwa urządzenia nie może zostać uznana za taki błąd, który nie może zostać sprostowany w drodze postanowienia wydanego na podstawie art. 215 ustawy - Ordynacja podatkowa. Nazwę własną urządzenia, zwłaszcza gdy prawidłowe są numery identyfikacyjne automatu należy potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską mieszczącą się w granicach dopuszczalności sprostowania w trybie rektyfikacji aktu administracyjnego i nie prowadzi do merytorycznej zmiany aktów administracyjnych (w tym przypadku postanowień).

Reasumując, organ odwoławczy rozpatrując przedmiotową sprawę, po przeanalizowaniu zarzutów podniesionych w zażaleniu przez stronę oraz po analizie zgromadzonego przez organ pierwszej instancji materiału dowodowego uznał, że organ pierwszej instancji prawidłowo zastosował tryb wskazany w art. 215 Ordynacji podatkowej i dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiotowej sprawie.

W skardze do Sądu Q. L. Sp. z o.o. w B. B. zarzuciła postanowieniu organu odwoławczego naruszenie art. 215 § 1 w zw. z art. 219 ustawy z dnia (...).08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. - dalej: Ordynacja podatkowa), które miało istotny wpływ na wydanie skarżonego orzeczenia, poprzez jego błędną wykładnię, polegające na wadliwej interpretacji instytucji sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej, wskutek czego organ II instancji utrzymał w mocy orzeczenie organu I instancji dotyczące sprostowania rzekomo oczywistej omyłki pisarskiej.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że organ celno-skarbowy w toku prowadzonego postępowania wadliwie dokonał zmiany jego przedmiotu. Wskazała, że kara za rzekome urządzenie gier poza kasynem wymierzana jest w związku z zatrzymaniem indywidualnie oznaczonych urządzeń do gier. Jakakolwiek zmiana ich numeru nie może zostać uznana za oczywistą omyłkę pisarską, albowiem prowadzi do modyfikacji podstawowych elementów identyfikujących sprawę. Oznaczenie urządzenia do gier logicznych, tj. jego nazwa rodzajowa, stanowi jego integralną nomenklaturę, nieodłącznie związaną z prawidłową jego identyfikacją.

Niedopuszczalną jest w ocenie skarżącej próba zastosowania trybu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, albowiem wadliwe określenie numerów urządzeń nie może być uznane za błąd nieistotny, a sposób w jaki organ chce skorzystać z instytucji rektyfikacji, wykracza poza jej zakres.

Wskazując na powyższe skarżąca wniosła o:

. uchylenie zaskarżonego postanowienia i uchylenie postanowienia organu I instancji,

. zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ, nie znajdując podstaw do jej uwzględnienia, wniósł o jej oddalenie wskazując, że po ponownej analizie akt sprawy nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonego orzeczenia, ponieważ zostało ono podjęte zgodnie ze stanem faktycznym oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta - jeżeli ustawy nie stanowią inaczej - sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Zadaniem sądu administracyjnego jest zbadanie prawidłowości zastosowania przez organy administracji przepisów obowiązującego prawa, zarówno prawa materialnego, jak też przepisów postępowania. Uwzględnienie skargi następuje w przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przepisów prawa materialnego, jeżeli miało ono wpływ na wynik sprawy lub naruszenia przepisów prawa procesowego, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a także naruszenie przepisów prawa dające podstawę do wznowienia postępowania - art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

W badanej sprawie spór sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w trybie art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej dopuszczalne jest sprostowanie danych dotyczących automatów do gier tj. ich nazwy i numerów - w postanowieniach z dnia (...) września 2018 r., nr (...) i (...).2, z dnia (...) października 2018 r., nr (...) i z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...), uznając, że doszło w tym zakresie do oczywistej omyłki.

Zdaniem skarżącej spółki taki zabieg jest niedopuszczalny, bowiem wprowadzona zmiana prowadzi do modyfikacji podstawowych elementów identyfikujących sprawę.

Stosownie do treści art. 215 § 1- § 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji. Organ podatkowy, który wydał decyzję, na żądanie strony lub organu egzekucyjnego wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

Oczywista omyłka to błąd polegający na tym, że przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słów, czy też omyłkę pisarską w decyzji czy postanowieniu zostało wyrażone coś, co w sposób oczywisty i widoczny jest sprzeczne z myślą wyrażoną niedwuznacznie przez organ (vide: wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. akt. II FSK 1158/10, LEX 1151273). Zatem oczywistość będzie również wynikać z porównania rozstrzygnięcia z jego uzasadnieniem.

W rozpoznawanej sprawie podstawą wszczęcia i prowadzenia postępowania w przedmiocie kary pieniężnej był Protokół z kontroli celno-skarbowej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych oraz posiadania automatów do gier hazardowych numer (...) 2.5046.94.2017 z dnia (...) listopada 2017 r. Z protokołu wprost wynika, że w dniu (...) listopada 2017 r. w lokalu w T. przy ul. (...) funkcjonariusze służby celno-skarbowej zabezpieczyli w trakcie czynności kontrolnych 6 urządzeń do gier, w tym stanowiący przedmiot niniejszej sprawy: automat H. F. typ video, oznaczonym nr (...)/VGH. Prawidłowe oznaczenie spornego automatu potwierdzają również zapisy zawarte w Protokole oględzin miejsca i rzeczy nr (...) z dnia (...) listopada 2017 r.

Następnie w dniu (...) września 2018 r. Naczelnik K.-P. Urzędu Celno-Skarbowego w T. postanowieniem nr (...) z dnia (...) września 2018 r. wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na wyszczególnionych automatach, w tym: (...), typ video, oznaczonym nr (...)/VGE.

W kolejnych postanowieniach wymienionych w orzeczeniu organu I instancji, organ powielał oczywistą omyłkę, przy czym, co istotne w sprawie, numer urządzenia był prawidłowy, pozwalający na dokonanie jego pełnej identyfikacji, co skarżąca podkreślała w pismach kierowanych do organu w trakcie prowadzonego postępowania przed Naczelnikiem K.-P. Urzędu Celno-Skarbowego w T. Pomyłka organu polegała na zmianie nazwy urządzenia i zmianie jego numeru seryjnego, zamiast H. F., typ video, oznaczonym nr (...)/VGH, automat opisano w postanowieniu o wszczęciu postępowania i następnych, jako (...), typ video, oznaczonym nr (...)/VGE.

W ocenie Sądu orzekające w sprawie organy administracji skarbowej prawidłowo orzekły o dokonaniu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w świetle art. 215 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, poprzez dokonanie zmian w zakresie jego nazwy oraz literowego oznaczenia identyfikacyjnego w numerze seryjnym spornego urządzenia, gdyż wada w postanowieniach z dnia (...) września 2018 r. numer (...) i (...), z dnia (...) października 2018 r. numer (...) oraz z dnia (...) listopada 2018 r., nr (...), miała charakter oczywisty. W trybie tym można naprawić jedynie oczywiste przeoczenie, czy zastosowanie niewłaściwego słowa lub omyłkę pisarską o charakterze elementarnym, nie wpływające na treść i znaczenie prostowanych postanowień. Za taką oczywistą omyłkę można zatem uznać wpisanie w ww. postanowieniach, nazwy automatu (...), typ video, oznaczonym nr (...)/VGE zamiast H. F., typ video, oznaczonym nr (...)/VGH.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że skarżąca była w pełni świadoma co do okoliczności - w zakresie jakich automatów wszczęto i prowadzono wskazane wyżej postępowanie, bowiem od chwili wszczęcia postępowania tj. od dnia (...) września 2018 r. nie kwestionowała jego wszczęcia z urzędu, a dopiero w reakcji na postanowienie nr (...) z dnia (...) grudnia 2018 r. prostujące z urzędu oczywistą omyłkę, w złożonym zażaleniu, wskazała na błędną zmianę przedmiotu postępowania, Sąd podziela pogląd organu podatkowego, że w sprawie doszło do oczywistej omyłki w zakresie zmian nazwy oraz literowego oznaczenia identyfikacyjnego w numerze seryjnym spornego urządzenia w postanowieniach z dnia (...) września 2018 r. numer (...) i (...).2, z dnia (...) października 2018 r. numer (...) oraz z dnia (...) listopada 2018 r., nr (...), przy czym podkreślenia wymaga, że omyłka dotyczyła tylko nazwy i literowego oznaczenia identyfikacyjnego w numerze seryjnym, natomiast numer urządzenia był prawidłowy, pozwalający na dokonanie jego pełnej identyfikacji. Fakt ten dowodzi tego, że określenie automatu do gier: zamiast H. F., typ video, oznaczonego nr (...)/VGH, automat opisano w postanowieniach jako (...), typ video, oznaczonym nr (...)/VGE, mogło nastąpić na skutek przeoczenia lub błędu, przy czym ze względu na jednoznaczną i konsekwentną identyfikację spornego automatu w materiale dowodowym, uznać należy, że stwierdzona omyłka ma charakter oczywisty, w rozumieniu art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zakres zmiany w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia materialnoprawne skarżącej, gdyż pomyłki popełniono w postanowieniach wydanych w toku postępowania, które nie rozstrzygały o istocie sprawy a tym samym nie kształtowały sytuacji prawnej skarżącej.

Ujawnienie powyższej - zwykłej i oczywistej omyłki pisarskiej uzasadniało wydanie rozstrzygnięcia o sprostowaniu oznaczenia jednego z sześciu zatrzymanych automatów na podstawie art. 215 § 1 w związku z art. 219 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W tych okolicznościach brak jest podstaw do stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie narusza wskazane w skardze przepisy postępowania lub w jakikolwiek inny istotny sposób jest niezgodne z prawem.

W konsekwencji, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), skarga podlegała oddaleniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.