Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122111

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 marca 2012 r.
II SA/Bd 37/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C., P. C., M. K. i P. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. skarżący za pośrednictwem pełnomocnika B. N. (...) w B. wnieśli skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 stycznia

2012 r. ww. pełnomocnik skarżących został wezwany m.in. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został doręczony pełnomocnikowi skarżących w dniu 27 stycznia 2012 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru pisma k. 11 akt sądowych), zatem ustawowy termin do uiszczenia należnego wpisu upływał z dniem 3 lutego 2012 r. Z akt sprawy wynika, iż w przedmiotowej sprawie w ustawowym terminie nie został uiszczony należny wpisu od wniesionej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych, bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie z treścią art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływanej jako p.p.s.a.) strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki zobowiązana jest do uiszczenia koszów sądowych. Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków, opłatami sądowymi są zaś wpis i opłata kancelaryjna (art. 211 i art. 212 § 1 p.p.s.a.). W myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata, natomiast skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest uiszczenie należnego wpisu sądowego, najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie wezwania do uzupełnienia tego braku formalnego skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wobec bezskutecznego upływu ustawowego terminu do uzupełnienia wskazanego braku formalnego skargi, należało na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedmiotową skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.