Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1610786

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 września 2014 r.
II SA/Bd 369/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie nakazu wstrzymania wprowadzania do obrotu określonych produktów postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. kwotę (...) ((...)) złotych, tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) listopada 2013 r., nr (...) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we W. nakazał firmie C. Sp. z o.o. z siedzibą w P. wstrzymać na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań bezpieczeństwa, nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia kontroli (tekst jedn.: najpóźniej do dnia (...).05.2015 r.) wprowadzania do obrotu w przedmiotowym sklepie produktów, co do których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi: - imitacja produktu: rozpałka do pieca koloru czarnego, - imitacja produktu: rozpałka do pieca koloru białego, - imitacja produktu: dodatek do piasku koloru czarnego.

Po rozpatrzeniu sprawy na skutek odwołania ww. spółki, decyzją z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

C. Spółka z o.o. z siedzibą w P., reprezentowana przez radcę prawnego E. K., w dniu (...) marca 2014 r. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...). Skarżąca podobnie jak w odwołaniu zarzuciła naruszenia przepisów postępowania, w tym art. 7, art. 11, art. 107 § 3 126 k.p.a. w zw. z art. 84c ust. 5 ust. 6, art. 79 i nast. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W załączeniu skargi radca prawny E. K. przedłożyła m.in. pełnomocnictwo do reprezentowania C. sp. z o.o. w P. z dnia (...) marca 2013 r. udzielone jej przez M. W. oraz odpis z KRS nr (...) (stan na dzień (...) marca 2014 r.), z którego wynikało, że prezesem jednoosobowego zarządu Spółki (uprawnionym do samodzielnej jej reprezentacji) jest M. W. W.

W odpowiedzi na skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. wniósł o jej oddalenie jako niezasadnej, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Zarządzeniem z dnia (...) czerwca 2014 r. tutejszy Sąd wezwał radcę prawnego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie w terminie 7 dni odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego C. Sp. z o.o. w P. lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, że postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. Stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwana dalej "p.p.s.a.") każde pismo strony - w tym skarga - powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy p.p.s.a. Jeżeli pismo takie (w tym skarga) nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia (art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Natomiast osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Pełnomocnik zaś przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (art. 34, 28 § 1, 29, 37 § 1, 46 § 3 p.p.s.a.).

Jak już powyżej zaznaczono osoby prawne dokonują czynności przez organy (art. 28 § 1 p.p.s.a.). W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją na zewnątrz jest zarząd (art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. z 2013 r. poz. 1030). Z przepisów art. 18 § 1 i 2 cyt. ustawy wynika zaś, że członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem jednak osoby, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

Z przedłożonego przez radcę prawnego wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS wynikało, że jedynym członkiem zarządu Spółki a zarazem jedyną osobą uprawnioną do reprezentacji Spółki jest M. W. Dołączone do skargi pełnomocnictwo upoważniające radcę prawnego E. K. do reprezentowania C. Sp. z o.o. w P. zostało podpisane przez M. W. Wskazać przyjdzie, iż sądowi z urzędu wiadomym jest, co wynika pośrednio również z akt administracyjnych sprawy, iż działalność w sklepie w I. związana z obrotem substancjami co do których stwierdzono, że stanowią środki zastępcze w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzą w istocie te same osoby organizujące jedynie swą działalność w formie wielu spółek z o.o. mających siedzibę przy ul. Ł. (...) w P. Sądowi z urzędu wiadome jest, że M. W. był prezesem bądź członkiem zarządu w innych spółkach m.in. W. sp. z o.o. M. sp. z o.o., M. sp. z o.o., L. sp. z o.o. w P., których skargi zostały zarejestrowane w tutejszym Sądzie i we wszystkich tych spółkach pojawiły się nieprawidłowości związane z osobą uprawnioną do reprezentacji spółki, jak i nieaktualnymi danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zachodziła bowiem sytuacja, w której na prezesa jednoosobowego zarządu spółki został powoływany J. G., co nie zostało ujawnione w rejestrze przedsiębiorców. Osoba ta na mocy ww. art. 18 § 2 k.s.h., nie mogła pełnić tej funkcji, co oznaczało, że spółka nie posiadała organu uprawnionego do jej reprezentowania, nie mogła zatem skutecznie podejmować również czynności procesowych. Dlatego też Sąd w niniejszej sprawie zarządzeniem z (...) czerwca 2014 r. wezwał radcę prawnego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie w terminie 7 dni odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego C. Sp. z o.o. w P. lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to pozostało jednak bez odpowiedzi.

Z tych powodów, skarga podlegała odrzuceniu stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi Sąd orzekł z urzędu na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.