Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802912

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 grudnia 2017 r.
II SA/Bd 360/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Tyliński.

Sędziowie WSA: Elżbieta Piechowiak, Anna Klotz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.