Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2860806

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 6 lutego 2013 r.
II SA/Bd 349/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. oraz Z. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm.), ze względu na otrzymanie prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku po J. O. oraz notarialnego protokołu dziedziczenia po B. J. J. postanawia podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.