Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891147

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 października 2012 r.
II SA/Bd 343/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Brzezińska, Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 października 2012 r. sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania gruntów nieleśnych i lasów z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych oraz przejęcia z Lasów Państwowych użytków rolnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.