Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122109

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 marca 2012 r.
II SA/Bd 34/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2011 r. J. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; ze zm., dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie z natomiast z przepisem § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. skarżący, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 stycznia 2012 r., wezwany został do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej jedenastu odpisów.

Przesyłkę zawierającą odpis wyżej wskazanych zarządzeń doręczono skarżącemu w dniu (...) stycznia 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 12).

Na podstawie akt sprawy ustalono, iż skarżący nie uiścił wpisu należnego od skargi, ani nie nadesłał jej odpisów zgodnie z wezwaniem, w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem (...) lutego 2012 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.