Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2911431

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2010 r.
II SA/Bd 309/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sędziowie WSA: Grażyna Malinowska-Wasik (spr.), Anna Klotz.

Sentencja

22 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi A.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinny wraz z odsetkami oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.