Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2739273

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
II SA/Bd 303/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg sp. B. w K., M. R., sp. L. w J. sp. T. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2017 r. sp. B. w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...), w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu. Przedmiotowa decyzja została podjęta między innymi na podstawie § 1 uchwały nr (...) Rady Miasta T. z dnia (...) lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie stacji paliw zlokalizowanych na obszarze miasta T. stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 920).

Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Bd 310/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy ze skarg sp. B. w K., M. R., sp. L. w J., sp. T. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu i orzekł o prowadzeniu ich pod jedną sygnaturą II SA/Bd 303/18.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., cyt. dalej jako p.p.s.a.,), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Z przepisu tego wynika, że sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Sąd opowiada się przy tym za szerokim interpretowaniem użytego w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. pojęcia "rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania", wychodzącym poza tradycyjne rozumienie prejudycjalności postępowania. Celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego powinna być bowiem analizowana z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego zaskarżoną decyzją lub innym aktem, jak i przesłanek do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego na skutek rozstrzygnięcia wydanego w innym już toczącym się postępowaniu (por. M. Niezgódka-Medek (w:), B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006, wyd. II). Należy zatem uznać, że ekonomika procesowa oraz względy sprawiedliwości przemawiają za potrzebą zawieszenia postępowania w razie istnienia nadal nie rozstrzygniętej ostatecznym orzeczeniem Sądu kwestii mogącej mieć istotny wpływ na wynik niniejszej sprawy.

Sądowi z urzędu wiadome jest, że Miasto T. wniosło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Adminstracyjnego od wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia (...) stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Bd 796/17, stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta T. z dnia (...) lutego 2017 r. nr (...).

Prawomocne i ostateczne rozstrzygnięcie sprawy w tym przedmiocie może mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego, w którym zaskarżono decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydaną między innymi na podstawie powyższej uchwały. Zauważyć bowiem należy, że ewentualne wyeliminowanie z obrotu prawnego przedmiotowej uchwały Rady Miasta T. z dnia (...) lutego 2017 r. będzie wpływać na ocenę legalności zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.