Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893043

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 lutego 2011 r.
II SA/Bd 296/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Grudziądz na uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r. nr XLVII/102/09 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zawarcie porozumienia postanawia uchylić, na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2010 r., stwierdzające prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 296/10, z uwagi na niedoręczenie odpisu wyroku stronie skarżącej, pomimo złożonego w tym przedmiocie wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.