Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 marca 2012 r.
II SA/Bd 29/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie renty strukturalnej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 grudnia 2011 r. S.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie renty strukturalnej.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; ze zm., dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie z natomiast z przepisem § 2 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), w sprawach skarg nieobjętych wpisem stosunkowym z zakresu rolnictwa i leśnictwa, pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. skarżący, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 stycznia 2012 r., wezwany został do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą odpis wyżej wskazanego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu (...) stycznia 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 12).

Na podstawie akt sprawy ustalono, iż skarżący nie uiścił wpisu należnego od skargi zgodnie z wezwaniem w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niego upłynął z dniem (...) stycznia 2012 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.