Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802962

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 grudnia 2017 r.
II SA/Bd 287/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski, Asesor Katarzyna Korycka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi k.m. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...)) z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.