II SA/Bd 252/17, Potrącenie wierzytelności a utrata dochodu w rozumieniu u.p.s. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2395864

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 października 2017 r. II SA/Bd 252/17 Potrącenie wierzytelności a utrata dochodu w rozumieniu u.p.s.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sędziowie WSA: Grzegorz Saniewski, Joanna Brzezińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2017 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie stypendium szkolnego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...) 2016 r., nr (...), po rozpoznaniu odwołania K. K. od decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) 2016 r., Nr (...), działając na podstawie art. 90c ust. 2 pkt 1 i art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w (...) Nr (...) z dnia (...) 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie (...) (Dz. Urz.Woj (...). z (...) 2016, poz. (...)), utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium wskazało, że z zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (...) w (...), załączonego do wniosku K. K. o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2016 dla syna O., wynika, że w sierpniu 2016 r. odwołująca się korzystała ze świadczeń pomocy społecznej i wysokość dochodu na osobę w rodzinie, na podstawie którego przyznano świadczenie pieniężne wynosiła (...) zł. Z akt sprawy wynika przy tym, że dochód rodziny skarżącej wynosi (...) zł na co składa się wynagrodzenie za pracę męża w wysokości (...) zł zasiłki rodzinne w wysokości (...) zł, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości (...) zł, dodatek rehabilitacyjny w wysokości (...) zł, dodatek dla rodzin wielodzietnych w wysokości (...) zł, dodatek mieszkaniowy (...) zł, co na osobę daje kwotę (...) zł. SKO stwierdziło, że z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego (tj. kwoty (...) zł na osobę w rodzinie ucznia), organ I instancji był zobligowany do wydania decyzji odmawiającej przyznania stypendium szkolnego. Kolegium wskazało przy tym, że prawidłowo do dochodu rodziny wliczono potrącenia komornicze niealimentacyjne dokonywane z dochodu męża odwołującej. W ocenie Kolegium nie było podstaw do zmiany decyzji i przyznania stronie świadczenia pomniejszonego o wysokość kwoty przekroczenia, czyli o (...) zł. Organ odwoławczy wyjaśnił bowiem, że mechanizm "złotówka za złotówkę" ma zastosowanie jedynie w przypadku wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego. Ustawo o systemie oświaty nie przewiduje możliwości uwzględnienia szczególnych przypadków, wykraczających swoim stanem faktycznym poza kryteria ustalone w przepisach mających zastosowanie w sprawie.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na powyższą decyzję K. K. zarzuciła naruszenie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz sprzeczność art. 90n ust. 6 tej ustawy w zw. z art. 90d ust. 7 i 8 u.s.p. i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z art. 2, art. 32 ust. 2 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. W związku z powyższym wniosła o zmianę kwestionowanej decyzji poprzez przyznanie wnioskowanego stypendium szkolnego. Skarżąca podniosła, że kwota potrącana z dochodu męża w związku z zajęciem komorniczym nie powinna być uwzględniona przy ustalaniu dochodu rodziny oraz, że niewielki wzrost dochodu nie powinien pozbawić rodziny pomocy finansowej od państwa zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". W jej ocenie ustalenie dochodu tylko z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest niezgodne z prawem i nie odzwierciedla trudnej sytuacji materialnej jej rodziny, która od dłuższego czasu znajduje się pod opieką MOPS-u i korzysta z jego pomocy. Skarżąca zwróciła uwagę, że dochód jej rodziny w przeliczeniu na osobę w miesiącach listopada i grudzień 2016 r. nie przekraczał kryterium dochodowego i wynosił (...) zł. Zwracając uwagę na trudną sytuacje finansową swojej rodziny, podniosła, że jedno z jej trojga dzieci w związku niepełnosprawnością wymaga rehabilitacji, co uniemożliwia jej podjęcie zatrudnienia. Dodała tez, że w marcu 2016 r. sąd rejonowy ogłosił upadłość jej i męża.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna, albowiem zaskarżona decyzja nie jest dotknięta wadami skutkującymi jej wyeliminowaniem z obrotu prawnego, na podstawie art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej jako "p.p.s.a.").

Poza sporem jest okoliczność, że K. K., jako matka małoletniego O. K., w dniu (...) 2016 r. złożyła wniosek o przyznanie synowi - uczniowi (...) klasy Szkoły Podstawowej nr (...) w (...) stypendium szkolnego i stosownie do art. 90n ust. 2 u.s.o. była do tego uprawniona.

We wniosku wskazano, że rodzina składa się z 5 osób. W rubryce 5 jako źródła i kwoty miesięcznego dochodu netto w rodzinie uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku podano: wynagrodzenie za pracę netto w kwocie ok. (...) zł, zasiłki rodzinne (...) zł, zasiłek pielęgnacyjny - (...) zł, dodatek rehabilitacyjny - (...) zł, dodatek dla rodzin wielodzietnych - (...) zł, dodatki mieszkaniowe - (...) zł - kwoty łącznej dochodów nie wskazano, a dochód na osobę w rodzinie łącznie - (...) zł. W rubryce 9 zaznaczono, iż w rodzinie ucznia występuje bezrobocie, niepełnosprawność, i wielodzietność.

Z zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu sierpniu 2016 r. z dnia (...).2016 r. - wynika, że wysokość dochodu netto na osobę w rodzinnie, na podstawie której przyznano świadczenie pieniężne z pomocy społecznej wynosiła (...) zł Zgodnie z art. 90b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm., dalej "u.s.o."), uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Jedną z ustawowych form pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi stypendium szkolne (art. 90c ust. 2 pkt 1 u.s.o.). Stosownie do art. 90d ust. 1 u.s.o. stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12, który dla niniejszej sprawy pozostawał bez znaczenia. Może ono przybierać formę całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (art. 90d ust. 2) lub świadczenia pieniężnego (ust. 5).

Przepis art. 90d ust. 7 u.s.o. stanowi, iż miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej u.p.s.). W dacie wydania zaskarżonych decyzji wynosiła ona (...) zł (§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058). Z art. 90 ust. 8 u.s.o. wynika, iż miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 u.p.s., z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3. Z akt sprawy nie wynika, aby takie świadczeń rodzina pobierała w miesiącu wrześniu 2016 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 u.p.s. (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania przez organy), za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadkach utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2)

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

1)

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2)

zasiłku celowego;

3)

pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4)

wartości świadczenia w naturze;

5)

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

6)

dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7)

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575);

8)

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zgodnie z ust. 12 tego przepisu w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny, przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Zgodnie z art. 90f u.s.o., rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym okręsla w szczególności: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Na tej podstawie Rada Miasta (...) uchwałą Nr (...) z dnia (...) 2016 r. ustaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie (...) (Dz. Urz.Woj. (...) z 2016 r. poz. (...)). Zgodnie z § 3 ust. 2 tej uchwały do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczeń o dochodach należy dołączyć "Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej" którego wzór stanowi załącznik do uchwały lub oświadczenie o pobieraniu ww. świadczeń. Nie oznacza to zatem braku możliwości przedłożenia wszelkich innych dokumentów obrazujących aktualna sytuację dochodową rodziny.

Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera definicji "utraty dochodu", lecz nie budzi wątpliwości, iż pod tym pojęciem należy rozumieć stan, w którym odpadło któreś źródło przychodów ww. w tym sensie, że członek rodziny nie ma już do niego prawa jako takiego. To oznacza, że nie ma już tego źródła. Nie chodzi tu jednak o sytuację, w której z wymagalną należnością (wierzytelnością) członka rodziny organ lub inny podmiot (choć nie w tym przypadku) dokonuje potrącenia swojej należności (wierzytelności). Dochody muszą bowiem co do zasady istnieć aby można było potrącić z nich inne należności. Przez potrącenie zmniejszają się nie tylko "aktywa" ale i jednocześnie "pasywa". Fizycznie dana osoba nie otrzymuje należności, ale jednocześnie - o tyle ile nie otrzyma - zmniejszają się jej długi. Przepisy art. 8 ust. 3-13 u.p.s., do których odsyła art. 90d ust. 8 u.s.o. nie przewidują, żeby przychody należało pomniejszyć o inne należności, niż te wymienione w ust. 3 i 4 pierwszej z ww. norm prawnych, w szczególności, aby można było od nich odliczyć pokrywane długi. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że katalog wyłączeń zawarty w art. 8 ust. 4 u.p.s. ma charakter zamknięty. Regulacja art. 8 ust. 3 i 4 u.p.s. ma zaś charakter kompleksowy i nie ma podstaw do tego, by odwoływać się w tym zakresie do innych aktów prawnych (zob.m.in. uzasadnienia wyroków NSA z 5 października 2011 r. sygn. akt I OSK 785/11, z dnia 16 marca 2012 r. sygn. akt I OSK 1901/11 i z 6 lutego 2013 r. sygn. akt I OSK 1431/12 - dostępne na stronie internetowej cbois.nsa.gov.pl). Powyższe stanowisko Sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela i zauważa, iż z tych samych powodów należy je odnosić do wywodzonej w odwołaniu oraz skardze podstawy pomniejszenia wysokości uzyskiwanego przychodu męża skarżącej o kwotę potrąceń dokonywanych na podstawie zajęcia komorniczego z innego tytułu niż świadczenia alimentacyjne na rzecz innych osób.

Nadmiecie należy, że z przedłożonego przez skarżącą wraz z odwołaniem zestawienia dotyczącego wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy męża za lipiec 2016 r., niezależnie od okoliczności, że jest to wydruk niepodpisany przez wystawcę, wynika, iż uzyskał on z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości (...) zł, z którego na podstawie cytowanych wyżej przepisów art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej należy zatem odliczyć jedynie - obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych ((...) zł), składki na ubezpieczenie społeczne ((...) zł) oraz zdrowotne ((...)). Wyliczona w ten sposób kwota dochodu męża w (...) 2016 r. przekracza podaną we wniosku kwotę ("ok. (...)"). Skarżąca nie przedłożyła w toku postępowania dokumentu potwierdzającego, jej twierdzenie, iż organy wadliwie ustaliły wysokość dochodu jej rodziny w miesiącu wrześniu 2016 r. W szczególności brak w aktach sprawy dokumentu pozwalającego zweryfikować sporną wysokość dochodu jej męża uzyskaną ze stosunku pracy. Z przedłożonego zestawienia wynika, iż z wynagrodzenia podlegała potrąceniu między innymi kwota (...) zł z tytułu zajęć komorniczych niealimentacyjnych. Brak jest jednak podstaw prawnych, aby tę kwotę odliczyć od dochodu męża skarżącej dla celu ustalenia prawa do przedmiotowego świadczenia pomocy materialnej. Pozostała (niesporna) wysokość dochodów rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosiła łącznie (...) zł. Tym samym brak jest podstaw, aby podważyć wiarygodność i moc dowodową dokumentu urzędowego, jakim jest przedłożone wraz z wnioskiem zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej z (...) 2016 r., z którego wynika, że skarżąca korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych przez Ośrodek, przy czym wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie stanowiącego podstawę świadczeń z pomocy społecznej w sierpniu 2016 r. wynosiła (...) zł.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż organy prawidłowo wyliczyły sumę przychodów w rodzinie uczenia O. K. za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w konsekwencji nie ulega wątpliwości, że dochód na członka rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego tj. (...) zł. Przy czym podkreślenia wymaga, iż sama wysokość przekroczenia, zgodnie z przepisami ustaw o pomocy społecznej oraz o systemie oświaty, pozostaje bez wpływu na ocenę czy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia jest większa od kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 u.p.s., a zatem czy uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne.

Wbrew oczekiwaniu skarżącej, o ile podstawa taka nie wynika z przepisów prawa regulujących sposób i tryb oraz ustalenie wysokości danego rodzaju świadczenia pomocy materialnej, brak jest podstawy aby organy administracji samodzielnie stosowały wnioskowaną zasadę miarkowania potocznie nazywaną "złotówka za złotówkę". Ustawodawca określił w ustawie o systemie oświaty jednoznacznie przesłanki przyznania stypendium szkolnego, uzależniając możliwość skutecznego ubiegania się o jego przyznanie od osiągania miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od jednoznacznie określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 kwoty. Także w zakresie sposobu wyliczenia miesięcznej wysokości dochodu w rodzinie ucznia odesłał wprost do przepisów i zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej. Nie jest zatem dopuszczalne niejako w drodze analogii sięganie do regulacji dotyczących sytuacji przekroczenia kryterium dochodu rodziny, przewidzianych ustawowo dla innego typu świadczeń, w szczególności do ustawy z dnia o świadczeniach rodzinnych (art. 5). Rozwiązania umożliwiającego możliwość przekroczenia granicy kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, nieskutkującą odmową przyznania zasiłku nie przewidziano w ustawie o systemie oświaty, ani też do wprowadzenia takiego odstępstwa od zasady określonej w art. 90d ust. 7 i 8 u.s.o., nie udzielono w art. 90f.

Zważyć należy, iż w przepisie art. 90d u.s.o., ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki przyznania stypendium:

1)

spełnienie kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym;

2)

występowanie trudnej sytuacji rodzinnej, którą przykładowo warunkują następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełna rodzina, wystąpienie zdarzenia losowego.

Obydwa kryteria (pkt 1 i którakolwiek lub kilka jednocześnie spośród wymienionych w pkt 2 lub innych mieszczących się w pojęciu trudnej sytuacji rodzinnej) muszą być spełnione łącznie. W świetle art. 90d u.s.p. nie wystarcza więc wystąpienie trudnej sytuacji rodzinnej, choćby nawet jednocześnie kilku okoliczności podpadających pod to pojęcie, na które powołuje się skarżąca tj. bezrobocie, niepełnosprawność członków rodziny (nawet gdy u członka rodziny stwierdzono kilka wad wrodzonych czy rozwojowych), wielodzietność czy niepełna rodzina. Dla przyznania świadczenia konieczne jest przede wszystkim osiągnięcie dochodów nieprzekraczających kryterium dochodowego - w tym wypadku kwoty (...) zł w przeliczeniu na członka rodziny (por wyrok NSA z dnia 25 marca 2015 r. sygn. I OSK 2346/14).

Organy nie negowały istnienia trudnej sytuacji rodzinnej w rodzinie skarżącej ale zasadnie wskazywały na przekroczenie kryterium dochodowego i w konsekwencji brak możliwości przyznania stypendium szkolnego. Przepisy art. 90d u.s.o. i art. 8 ust. 3 -13 u.s.p. nie mają charakteru uznaniowego. Więc jeśli nie została spełniona jedna z łącznych przesłanek to brak było podstaw i możliwości do przyznania stypendium. Inne orzeczenie było sprzeczne z prawem.

Sąd nie dopatrzył się także naruszenia przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Wbrew zarzutom skargi wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności zostały wyjaśnione. Stan faktyczny został ustalony zgodnie z regułami wynikającymi z art. 7 i 77 § 1 k.p.a. w aspekcie norm prawa materialnego, które stanowiły podstawę orzekania.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów skargi wskazać przyjdzie, że przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy społecznej z listopada 2016 r., organ uwzględniał dochód rodziny z października 2016 r., zatem nie może stanowić on podstawy ustaleń dla rozpoznania wniosku z września 2016 r. o stypendium szkolne. Sprawy administracyjne rozpoznane dołączonymi do skargi są sprawami odrębnymi, odrębnie w nich ustalano aktualny dochód rodziny ((...) zł). Nadto jak wynika przykładowo z uzasadnienia decyzji z (...) 2016 r. (...) dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego na zakup żywności, zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta (...) Nr (...) z (...) 2014 r. podwyższone było ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do przyznania tego typu świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (150%).

Nie stanowią także podstawy do odmiennej oceny legalności zaskarżonej decyzji przedłożone na rozprawie dokumenty w szczególności postanowienie Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) 2016 r. o ogłoszeniu upadłości skarżącej i jej męża nieprowadzących działalności gospodarczej, akt notarialny dotyczący zbycia nieruchomości z dnia (...) 2016 r. lub decyzja Prezydenta Miasta (...) z (...) 2016 r. o utracie przez skarżącą statusu osoby bezrobotnej z dniem (...).2016 r., z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie w powiatowym urzędzie pracy. Dokumenty te nie stanowią bowiem dowodów mających wpływ na prawidłowość ustalenia przez organy dochodu rodziny skarżącej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

W ocenie Sądu, orzeczenia organów administracji znajdują oparcie w obowiązujących przepisach prawa i nie zostały wydane z naruszeniem wskazanych w skardze przepisów art. 2 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. Jest bowiem dopuszczalne zróżnicowanie zasad przyznawania różnorodnych świadczeń z zakresu pomocy socjalnej państwa, jeżeli wynika to z odrębnych celów i regulacji ustawowych.

Z tych względów Sąd skargę oddalił na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.