Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122105

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 12 marca 2012 r.
II SA/Bd 202/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. S. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Z przesłanych akt administracyjnych wynika, że odbiór zaskarżonego orzeczenia organu II instancji nastąpił w dniu 28 listopada 2011 r., natomiast pismem z dnia 19 stycznia 2012 r. została wniesiona skarga na oznaczoną powyżej decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest dochowanie owego trzydziestodniowego terminu liczonego od odbioru przez skarżącą decyzji II instancji.

W niniejszej sprawie termin skutecznego wniesienia skargi upłynął 28 grudnia 2011 r.

Mając na uwadze powyższe, skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.