Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122104

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 marca 2012 r.
II SA/Bd 180/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) grudnia 2011 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 stycznia 2012 r. nadanym w tym samym dniu, P. Ł. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) grudnia 2011 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie, o czym skarżący został pouczony.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych organu zwrotnego potwierdzenia odbioru, kwestionowana decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 13 grudnia 2011 r., termin trzydziestodniowy do wniesienia skargi upływał zatem wobec niego z dniem 12 stycznia 2012 r. Tymczasem, jak wynika ze stempla pocztowego na kopercie (k - 4) skarga została wniesiona przez wyżej wymienionego w dniu 30 stycznia 2012 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego do jej wniesienia.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.