Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506303

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 7 czerwca 2018 r.
II SA/Bd 168/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Z. na uchwałę Inne z dnia (...) października 2010 r., nr (...) w przedmiocie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić D. Z. ze Skarbu Państwa (kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę (...) ((...)) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2017 r. D. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na uchwałę Inne z dnia (...) października 2010 r., nr (...) w przedmiocie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie wnosząc o stwierdzenie jej nieważności.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 kwietnia 2018 r. wezwano skarżącą do wykazania czy przed wniesieniem skargi do Sądu występowała do organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa - w terminie 7 dni pod rygorem uznania, iż z takim wezwaniem nie występowała.

Skarżąca w zakreślonym terminie wskazała, że pismem z dnia (...) grudnia 2017 r. wezwała Inne do usunięcia naruszenia prawa. Sejmik zaś uchwałą z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Niniejsza skarga wniesiona została w trybie i na zasadach określonych w art. 101 ust. 1 u.s.g. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przepis ten, przed zmianą dokonaną ustawą dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. - stanowił, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

W brzmieniu nadanym od 1 czerwca 2017 r. przepis ten nie zawiera już wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, zatem ustalenia wymaga, czy skargę złożoną na uchwałę z dnia 18 października 2010 r. należało poprzedzić wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Z przepisu przejściowego tj. art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. wynika, że przepisy art. 52 i art. 53 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy ustaw zmienianych w art. 2, art. 6, art. 7 i art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z powyższego wynika, że nowa regulacja znajdzie zastosowanie dopiero w stosunku do takich aktów, które podjęte zostaną po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. po 1 czerwca 2017 r. Mając zatem na uwadze, że zaskarżona uchwała podjęta została przed wejściem w życie przepisów zmieniających - dnia 18 października 2010 r., to w sprawie konieczne było zastosowanie przepisów poprzednio obowiązujących ustaw, które nakazywały przed wniesieniem skargi wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Stosownie do art. 52 § 1 i § 4 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie (...).Jeżeli ustawa, w przypadku innych aktów, nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie zaś z treścią art. 53 § 2 p.p.s.a. w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Brak jakiejkolwiek informacji w przedłożonych przez organ materiałach, pozwala na przyjęcie, że wezwania takiego strona skarżąca do organu nie kierowała. Wprawdzie skarżąca ustosunkowując się do skierowanego do niej wezwania wskazała, że występowała do sejmiku województwa z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa pismem z dnia (...) grudnia 2017 r. Jednakże z akt sprawy wynika, że pismo z dnia (...) grudnia 2017 r. stanowi w istocie skargę do WSA w Bydgoszczy na uchwałę Inne z dnia (...) października 2010 r., nr (...) w przedmiocie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie.

Uwzględniając, że strona nie wyczerpała dostępnych środków zaskarżenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. odrzucił skargę.

O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.