Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220454

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 31 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 1505/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. H. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2016 r., nr (...) w przedmiocie nakazu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2016 r. A. H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2016 r., nr (...) w przedmiocie nakazu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) grudnia 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jednocześnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z tego samego dnia skarżąca została zobowiązana do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie 2 odpisów skargi, poświadczonych za zgodność z oryginałem. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostały skutecznie skarżącej do rąk dorosłego domownika w dniu (...) grudnia 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 33 akt sądowych).

Termin na uiszczenie wpisu sądowego od skargi oraz usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu (...) stycznia 2017 r. jednakże we wskazanym powyżej terminie skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego, ani też nie nadesłała odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) grudnia 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, wskazując jednocześnie na siedmiodniowy termin, w którym obowiązek ten winien zostać wykonany, pod rygorem odrzucenia skargi. Wysokość wpisu do uiszczenia ustalona została na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w kwocie (...) zł.

Ponadto jednym z wymogów formalnych skargi jako pisma procesowego, na podstawie przepisu art. 47 p.p.s.a., jest obowiązek dołączenia jej odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom postępowania. Należy zwrócić uwagę, iż według art. 12 p.p.s.a. ilekroć w ustawie mowa jest o stronie, rozumie się przez to również uczestników postępowania. Zgodnie natomiast z art. 33 § 1 cytowanej ustawy - osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony.

W myśl natomiast art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, w przypadku skargi - pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę nie dołączając do niej wystarczającej ilości jej odpisów, zatem koniecznym było złożenie przez skarżącą do tutejszego Sądu dodatkowych dwóch egzemplarzy skargi, celem doręczenia uczestnikom. W przesłanym przez Sąd do skarżącej wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi skarżąca poinformowana została o takim wymogu wraz z pouczeniem o konsekwencjach wynikających z braku dopełnienia ww. obowiązku.

Odpis powyższego zarządzenia zawierający wezwanie do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostały doręczone skarżącej do rąk dorosłego domownika w dniu (...) grudnia 2016 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru wezwania k - 33 akt sądowych). Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż ustawowy termin do wykonania nałożonego na skarżącą obowiązku upłynął w dniu (...) stycznia 2017 r. W tym terminie skarżąca nie uiścił wymaganego wpisu oraz nie usunęła braku formalnego, jakim dotknięta była skarga.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.