Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122099

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 marca 2012 r.
II SA/Bd 15/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. M. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 stycznia 2012 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odbiór powyższego zarządzenia potwierdziła własnoręcznym podpisem żona skarżącego w dniu 17 stycznia 2012 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru pisma przez żonę skarżącego k. 9 akt sądowych).

Z akt sprawy wynika, iż skarżący do chwili obecnej nie uiścił należnego wpisu od wniesionej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych, bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie z treścią art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływanej jako p.p.s.a.) strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki zobowiązana jest do uiszczenia koszów sądowych. Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków, opłatami sądowymi są zaś wpis i opłata kancelaryjna (art. 211 i art. 212 § 1 p.p.s.a.). W myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata, natomiast skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest uiszczenie należnego wpisu sądowego wraz z wniesioną skargą, a w przypadku jego braku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie wezwania o uiszczenie stosownej opłaty.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została zgodnie z art. 72 p.p.s.a. skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 17 stycznia 2012 r., zatem termin do uiszczenia należnej opłaty upływał z dniem 24 stycznia 2012 r., skarżący jednak do chwili obecnej nie uiścił należnego wpisu sądowego.

W tym stanie rzeczy, wobec bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu sądowego przez ww., skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.