Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1617925

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 lipca 2013 r.
II SA/Bd 149/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 22 lipca 2013 r. M. K. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Wniosek podlega oddaleniu, ponieważ brak jest podstaw do jego rozpoznania w niniejszej sprawie.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał przepis art. 239 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), który stanowi, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

Z akt sprawy zarejestrowanej pod pozycją II SO/Bd 2/13 (K-26) wynika, że wnioskującemu postanowieniem z 26 lutego 2013 r., przyznane zostało prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego i oddalającym wniosek w pozostałym zakresie ze względu na zwolnienie od kosztów sądowych z mocy ustawy.

W związku z powyższym wniosek M. K. o przyznanie prawa pomocy, uznać należy jako bezskuteczny i dlatego Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na podstawie art. 243 § 1, art. 239 pkt 4 w zw. z art. 258 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.